วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียน วันที่ 29 มิถุนายน

                      วันนี้ไม่มีการเรียนการสอนแต่ครูมอบหมายงานให้แต่ล่ะกลุ่มไปศึกษาค้นค้วากับงานในแต่ล่ะกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น